lucky in Romanian and example sentences

lucky in Romanian

Pronunciation
a. norocos, băftos, noroc: cu noroc, propice, favorabil

Example Sentences

You're lucky because he didn't bite you.
Ești norocos că nu te-a mușcat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They were lucky.
Ei au fost norocoși.
pronunciation pronunciation pronunciation err
rapporteur. - Madam President, this package is, I hope, more a case of 'third time lucky' than 'work in progress'.
raportor - Doamnă preşedintă, sper că acest pachet reprezintă mai degrabă un caz de "a treia oară cu noroc” decât de "proiect în lucru”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was lucky enough to be able to afford to pay.
Am fost suficient de norocos să îmi pot permite să plătesc.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have been lucky again, just as we were with SARS - yet this is not down to the decision-makers, Mr President.
Am avut din nou noroc, la fel ca în cazul SRAS, însă acum nu mai depindem de factorii de decizie, domnule preşedinte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I feel very lucky to have been able to complete the programme with your support and should like to pass on my own message.
Mă consider foarte norocoasă că am reuşit să duc la bun sfârşit acest program cu ajutorul dumneavoastră şi aş dori să transmit un mesaj personal.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is right to fight for freedom and values for all, not big jobs for the lucky few.
Este just să lupţi pentru libertate şi valori pentru toţi, nu pentru posturi mari pentru câţiva norocoşi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was actually a pure miracle - or, if you wish, lucky - that there were no human casualties.
A fost, de fapt, un adevărat miracol - sau, dacă vreţi, noroc - pentru că nu au existat pierderi de vieţi omeneşti.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am lucky enough to live on the edge of the Saddleworth Moorlands, between the cities of Manchester and Leeds.
Sunt suficient de norocos să trăiesc la marginea Mlaştinilor Saddleworth, între oraşele Manchester şi Leeds.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The tragedy is that she was considered lucky: four out of ten cluster bomb accidents result in death.
Tragedia este că a fost considerată norocoasă: patru din zece accidente cauzate de bombele cu dispersie cauzează moartea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was lucky enough to be present at the deliveries of two of my three children.
Am avut norocul de a asista la naşterea a doi dintre cei trei copii ai mei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must make it clear that the huge improvements are based on a very lucky choice of samples.
Trebuie să evidenţiem în mod clar faptul că îmbunătăţirile majore se bazează pe o alegere foarte inspirată a eşantioanelor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But we were told by the President and the Prime Minister how lucky the Haitians were that they had good sanitation and that they had no disease - and the sad thing now is that disease has hit them.
Dar ni s-a spus de către președinte și prim-ministru cât de norocoși au fost haitienii că au avut salubritate bună și că nu au avut boli - și iată că acum dezastrul s-a întâmplat și sunt loviți de o epidemie de holeră.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We ignore these two events and treat all countries as if they were a reckless happy-go-lucky group lazing in the Mediterranean sun.
Noi ignorăm aceste două evenimente și tratăm toate țările ca și cum acestea ar fi un grup necugetat și nepăsător, tolănit în soarele mediteranean.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to take this opportunity, Mr President and Mr President of the Commission, to state that I consider you to be very lucky people, given what fate has had in store for you.
Aş dori să profit de această ocazie, dle Preşedinte şi dle preşedinte al Comisiei, să afirm că vă consider persoane foarte norocoase, datorită faptului că v-a surâs soarta.
pronunciation pronunciation pronunciation err
rapporteur. - Madam President, I am very lucky I can be short, not only because of the noise, but also because I was lucky enough to be supported on both sides, largely speaking, of this House.
raportor. - Dnă preşedintă, sunt foarte norocos că pot fi concis, nu doar din cauza zgomotului, dar şi datorită faptului că am fost destul de norocos să fiu susţinut de ambele tabere, în general, ale acestei Camere.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She flees and is lucky to find sheltered accommodation.
Pleacă de acasă și are norocul de a găsi o locuință protejată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page