neighbourly in Romanian and example sentences

neighbourly in Romanian

Pronunciation
a. vecin: de buni vecini, vecinătate: de bună vecinătate, sociabil

Example Sentences

This is essential for facilitating and deepening regional cooperation and good neighbourly relations.
Acest lucru este esenţial pentru facilitarea şi aprofundarea cooperării regionale şi pentru relaţiile de bună vecinătate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, I would underline that for genuine neighbourly relations, willingness and reliability are needed on the other side, too.
Aş sublinia însă că pentru stabilirea unor relaţii de vecinătate sincere este nevoie să existe disponibilitate şi seriozitate şi de cealaltă parte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Efforts to improve good neighbourly relations must continue.
Trebuie continuate eforturile în vederea ameliorării bunelor relaţii de vecinătate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, Turkey also needs to commit itself unequivocally to good neighbourly relations and to the peaceful settlement of disputes.
În plus, Turcia trebuie, de asemenea, să se angajeze în mod neechivoc să stabilească relaţii bune de vecinătate şi să soluţioneze paşnic conflictele.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is an ongoing material political issue which concerns all Greek citizens and the European values of good neighbourly and regional cooperation.
Reprezintă o chestiune politică majoră, care vizează atât cetăţenii greci, cât şi valorile europene de bună vecinătate şi cooperare regională.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Naming infrastructural installations after characters from the periods of Greek history which predated the arrival of the Slavs in those regions is not conducive to good neighbourly relations.
Denumirea unor unităţi de infrastructură după personaje din perioadele istoriei greceşti precedente sosirii slavilor în aceste regiuni nu duce la bune relaţii între vecini.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In that respect, it is enough to look at what kind of neighbourly relations Turkey maintains with other EU Member States such as Greece, Cyprus or with a country outside the EU like Armenia.
În acest sens, este de ajuns să observăm tipul de relaţii de vecinătate pe care Turcia le menţine cu alte state membre ale UE precum Grecia, Cipru sau cu o ţară din afara UE precum Armenia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If nothing else then, this fact alone is a sufficient argument for trying to maintain good neighbourly relations between the EU and the Russian Federation.
În absenţa altor motive, chiar şi doar acest fapt este un argument suficient pentru a încerca să menţinem bune relaţii de vecinătate între UE şi Federaţia Rusă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must understand the reluctance of the Iraqi Government to let Camp Ashraf continue to be a nuisance to their good neighbourly relations with Iran.
Trebuie să înţelegem reticenţa guvernului irakian de a-i permite taberei Ashraf să tulbure în continuare relaţiile bune de vecinătate cu Iranul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Maintaining good neighbourly relations, including a negotiated and mutually acceptable solution on the main issue, remains essential.
Menţinerea relaţiilor de bună vecinătate, inclusiv o soluţie negociată şi reciproc acceptabilă în această materie, rămâne esenţială.
pronunciation pronunciation pronunciation err
While strengthening the ownership principle, the EU stresses the importance of regional cooperation and good neighbourly relations among the Western Balkan countries.
Consolidând principiul proprietăţii, UE evidenţiază totodată importanţa cooperării regionale şi a relaţiilor de bună vecinătate între ţările din Balcanii de Vest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the European Union was founded on mutual trust and good neighbourly relations.
Bazele pe care s-a fondat însă Uniunea Europeană sunt încrederea reciprocă şi bunele relaţii de vecinătate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In all our dealings with Turkey, we will continue to raise the matter and the importance of good neighbourly relations.
În toate discuţiile noastre cu Turcia, vom continua să ridicăm această problemă şi importanţa relaţiilor de bună vecinătate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have discussed this and we have also called for, and held, talks about this with the Turkish authorities and our Turkish counterparts and urged them to work to improve neighbourly relations.
Am discutat acest aspect şi, totodată, am dorit să purtăm şi am purtat discuţii cu autorităţile din Turcia şi cu omologii noştri turci şi le-am solicitat să acţioneze în direcţia îmbunătăţirii relaţiilor cu vecinii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A clear commitment to good neighbourly relations and peaceful solutions to conflicts is a crucial and important requirement for EU membership.
Angajamentul clar de a întreţine relaţii bune cu vecinii şi de a găsi soluţii paşnice pentru conflicte este o cerinţă crucială şi importantă pentru aderarea la UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Generally speaking, good neighbourly relations have been demonstrated which, whether we like it or not, are the precondition to integration.
În general vorbind, s-a demonstrat că relaţiile de vecinătate bune, fie că ne place sau nu, reprezintă o condiţie preliminară pentru integrare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Within this framework, the application of good neighbourly relations is very important.
În acest cadru, menţinerea relaţiilor de bună vecinătate este foarte importantă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the case of both countries, issues concerning neighbourly relations have stalled progress.
În cazul ambelor ţări, problemele legate de relaţiile de vecinătate au oprit progresul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Obviously the name is not one of the Copenhagen requirements, but clearly good, neighbourly relations play a vital role in the process of shaping national policy in all the candidate countries.
În mod evident, numele nu reprezintă un criteriu de la Copenhaga, dar este clar că relaţiile de bună vecinătate joacă un rol vital în procesul de formare a politicii naţionale în toate statele candidate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So I repeat, neighbourly relations are an indispensable requirement for measuring Turkey's progress in the negotiations.
Aşadar, repet, relaţiile de vecinătate sunt o cerinţă indispensabilă pentru măsurarea progresului realizat de Turcia în cadrul negocierilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page