order in Romanian and example sentences

order in Romanian

Pronunciation
n. ordine, succesiune, serie, secvenţă, rânduială, bună rânduială, dispoziţie, stare de funcţionare, ordin, regulament, statut, poruncă, comandă, ordin de plată, scop, intenţie, hotărâre, decizie, fel, categorie, poziţie socială, clasă, clasă socială, rang, sistem, cin {înv.}, ordin cavaleresc, stil, ceată, bilet gratuit, bilet de favoare
n. ordine de bătaie
v. ordona, porunci, prescrie, recomanda, comanda, face o comandă de, aranja, rândui, dispune, sistematiza, organiza, trimite cu ordin, delega, da ordine, face ordine

Example Sentences

The telephone is out of order, Mr Tamori.
Telefonul este deranjat, Domnule Tamori.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You can't use this faucet. It's out of order.
Nu puteţi folosi acest robinet; este stricat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I ordered them to leave the room.
Le-am ordonat să părăsească încăperea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let's talk quietly in order not to wake the baby.
Să coborâm tonul pentru a nu trezi bebeluşul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Soldiers must follow orders.
Soldaţii trebuie să urmeze ordinele.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The telethon is a French TV program organized every year to collect funds in order to finance medical research.
Teledonul este un program TV francez organizat în fiecare an pentru a colecta fonduri în scopul finanţării de cercetări medicale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Începând cu anul 1950, ţările europene încep să se unească, din punct de vedere economic şi politic, în cadrul Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, propunându-şi să asigure o pace durabilă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In order to do that, you have to take risks.
Pentru a face asta, trebuie să-ți asumi riscuri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I don't know what to order.
Nu știu ce să comand.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is that an order?
E un ordin?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I ordered pizza.
Am comandat pizza.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission also coordinated cooperation on transposition in order to avoid incorrect transpositions.
Comisia a coordonat şi cooperarea în domeniul transpunerii, pentru a evita transpunerea incorectă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In order for us to be successful, judicial authorities will have to reinforce cross-border cooperation regarding misleading database services.
Pentru a înregistra succese, autorităţile judiciare vor trebui să-şi îmbunătăţească cooperarea transfrontalieră în privinţa serviciilor de baze de date înşelătoare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In order to tie these countries to the EU in the long term, the development of their market economies and regional cooperation must be fostered.
Pentru a apropia aceste state de UE pe termen lung, trebuie adoptate măsuri de dezvoltare a economiilor lor de piaţă şi a cooperării regionale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So, in order to make passports secure, we really need to bring in much more reliable biometric data, namely fingerprints.
Deci, pentru ca paşapoartele să fie sigure, trebuie cu adevărat să utilizăm cât mai multe date biometrice fiabile, şi anume amprentele.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In order to give practical content to the Global Approach to Migration, the Commission supports cooperation initiatives with third countries, in the areas of migration and asylum.
Pentru a da un conţinut practic Abordării globale a migraţiei, Comisia susţine iniţiativele de colaborare cu statele din afara Uniunii, în domeniul migraţiei şi azilului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is also evident that we need to restructure the European regulatory and supervisory framework in order to minimise the risk of future crises.
De asemenea, este evident că trebuie să restructurăm cadrul european de reglementare şi supervizare, pentru a reduce la minimum riscul de viitoare crize.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We place patients who are already in a difficult situation in the position of beggars who have to find sponsors in order to obtain treatment.
Punem pacienţii care se află deja într-o situaţie dificilă în poziţia de cerşetori care trebuie să-şi găsească sponsori pentru a obţine un tratament.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Again it is confirmed that peace cannot be achieved until Palestine begins to function as a fully-fledged state which is able to guarantee law and order in its territory and safety for its neighbours.
Încă o dată se confirmă că pacea nu poate fi atinsă până când Palestina nu va începe să funcţioneze ca un stat de drept, capabil să garanteze legea şi ordinea pe teritoriul său şi siguranţa vecinilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We should, therefore - while restoring confidence in our financial market - particularly improve and simplify measures in order to accelerate implementation of structural and cohesion funds.
De aceea - în timp ce se redă încrederea în piaţa financiară - trebuie în special să îmbunătăţim şi să simplificăm măsurile pentru a accelera implementarea fondurilor structurale şi de coeziune.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page