overthrow in Romanian and example sentences

overthrow in Romanian

Pronunciation
n. răsturnare, înfrângere
v. răsturna, da jos, trânti

Example Sentences

It was because of such a deficit that, twenty years ago, we overthrew socialism in our country.
Datorită unui asemenea deficit, în urmă cu douăzeci de ani, am distrus socialismul în ţara noastră.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thus the new NATO strategy was adopted, which also officially overthrows the basic rules of international law.
Astfel, a fost adoptată noua strategie NATO, ceea ce a condus la o răsturnare oficială a normelor dreptului internaţional.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is essential in a continent where mayors can overthrow presidents and where another president has been crippling his own population to carry out witch hunts.
Acestea sunt aspecte esenţiale pe un continent unde primarii pot răsturna preşedinţi şi unde un alt preşedinte şi-a schilodit propria populaţie pentru a anihila opoziţia..
pronunciation pronunciation pronunciation err
Their overthrow is a social need and we shall serve it consistently.
Răsturnarea acestora este o nevoie socială şi vom depune toate eforturile în acest sens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Since the overthrowing of Taliban, the situation in Afghanistan has improved, however in reality, there have not been many positive developments as far as human rights are concerned.
De la căderea regimului Taliban, situaţia din Afganistan s-a îmbunătăţit, totuşi, în realitate, nu au existat prea multe progrese în ceea ce priveşte drepturile omului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, there is also the path which Romania took in its bloody overthrow of the regime.
Totuşi, există şi calea pe care a adoptat-o România în răsturnarea sângeroasă a regimului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They were financed - according to some - by sources which include the son of the overthrown President Bakiyev.
Există voci care afirmă că acestea ar fi fost finanţate din mai multe surse, printre care şi fiul fostului preşedinte Bakiev.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In an unrivalled act of self-liberation by peaceful means, the East Germans overthrew an oppressive regime and brought down the wall.
Într-un act incomparabil de auto-eliberare prin mijloace pașnice, est-germanii au răsturnat un regim opresiv și au dărâmat zidul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Where is the guarantee that fundamental social rights will not be overthrown by the freedoms of the market?
Unde este garanţia că drepturile sociale fundamentale nu vor fi detronate de libertăţile pieţei?
pronunciation pronunciation pronunciation err
They did more than overthrow a corrupt, backward-looking regime.
Au făcut mai mult decât să răstoarne un regim corupt și retrograd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The aim of overthrowing Saddam Hussein was not to bring about the lack of tolerance of Christians that we are seeing now.
Scopul răsturnării regimului lui Saddam Hussein nu a fost să aducă lipsa de toleranță față de creștini pe care o observăm acum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(DE) Mr President, the overthrow of the Tunisian Government has caused shock waves in neighbouring countries in the Maghreb region, which are mainly dictatorships, and also in Libya.
(DE) Dle președinte, răsturnarea guvernului tunisian a provocat unde de șoc în țările vecine din regiunea Maghreb, care sunt în principal dictaturi și, de asemenea, în Libia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The United States, together with the United Kingdom, overthrew Mohammad Mossadegh, who wanted a peaceful revolution.
Statele Unite, împreună cu Regatul Unit, l-au înlăturat de la putere pe Mohammad Mossadegh, care a dorit o revoluție pașnică.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For example, in Chile in the 1970s, after the overthrow of Pinochet, private funds not guaranteed by the state became mandatory for citizens outside the army and the police.
De exemplu, în Chile, în anii 1970, după răsturnarea lui Pinochet, fondurile private negarantate de stat au devenit obligatorii pentru cetăţenii din afara armatei şi poliţiei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Until it is finally overthrown, imperialism will never admit defeat or give up.
Până la îndepărtarea sa totală, imperialismul nu va accepta niciodată înfrângerea sau renunțarea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, I could not help thinking of Iran, where the overthrow of the corrupt, autocratic regime of the Shah led to the formation of a repressive Islamic Republic.
Cu toate acestea, nu pot să nu mă gândesc la Iran, unde răsturnarea regimului corupt, autocrat al Shah-ului a dus la constituirea unei republici islamiste represive.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I also thought of Iraq, where six years after the overthrow of the dictator, members of the oldest Christian communities in the world are being harassed, expelled and killed.
De asemenea, mă gândesc și la Irak, unde după șase ani de la răsturnarea dictatorului, membrii unora dintre cele mai vechi comunități creștine din lume sunt hărțuiți, expulzați și omorâți.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are those who think that hawkish Thai generals are using it as an excuse to overthrow the government and to cancel the elections proposed for later this year.
Sunt persoane care cred că agresivii generali thailandezi îl folosesc ca scuză pentru a răsturna guvernul și a anula alegerile propuse pentru anul acesta.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am sure this action will enable us to prevent a civilian massacre and I am sure, too, that the Libyans will overthrow the tyrant themselves.
Sunt sigur că această acțiune ne va permite să prevenim un masacru civil și că poporul libian îl va învinge pe tiran prin forțe proprii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At best, the situation can be described as chaotic, with the transitional government about to be overthrown again.
În cel mai bun caz, situația poate fi descrisă ca fiind haotică, iar guvernul de tranziție este în pericol de a fi răsturnat din nou.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page