overwhelm in Romanian and example sentences

overwhelm in Romanian

Pronunciation
v. copleşi, nimici, distruge, copleşi nimereşte

Example Sentences

Tom is overwhelmed.
Tom este copleșit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The first is that an overwhelming majority of this Parliament wants to bring about a quick ceasefire.
Primul este acela că majoritatea covârșitoare a acestui Parlament susţine o încetare imediată a focului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
An overwhelming majority of the public are finding this difficult to understand, and they are increasingly refusing to accept such powerlessness.
Majoritatea covârşitoare a opinie publice europene consideră acest lucru ca fiind de neînţeles şi refuză, din ce în ce mai vehement, această situaţie de neputinţă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The second is that there is overwhelming support for the requirement for all parties involved to accept the state of Israel's right to exist within peaceful borders.
Al doilea este că există un sprijin majoritar pentru cerinţa ca toate părţile implicate să accepte dreptul statului Israel de a exista în cadrul unor frontiere sigure.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The overwhelming vote shows just this.
Ceea ce demonstrează şi votul favorabil.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the moment, the overwhelming majority of people are still somewhat reluctant to use mobile telephones when they are abroad due to the fear of the roaming bill.
În momentul de faţă, o majoritate covârşitoare a cetăţenilor sunt reticenţi atunci când vine vorba de folosirea telefoanelor mobile atunci când sunt în străinătate, de teama facturilor de roaming.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Congratulations to this committee, which adopted Mr Søndergaard's report by an overwhelming majority - 27:2.
Felicitări acestei comisii care a adoptat raportul domnului Søndergaard cu o majoritate covârşitoare - 27:2.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must say in passing that, over the last few months, we have obtained the overwhelming support of all the organisations that take an interest in these matters.
Trebuie să afirm în treacăt că, de-a lungul ultimelor luni, am obţinut suportul covârşitor al tuturor organizaţiilor care au un oarecare interes în aceste chestiuni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, I am absolutely delighted that this report has been adopted by such an overwhelming majority and we can look forward to a ban on the import of seal products into the European Union.
Dle preşedinte, sunt de-a dreptul încântat că acest raport a fost adoptat cu o asemenea majoritate copleşitoare şi că ne putem astfel aştepta la o interdicţie a importului de produse din focă în Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, I rise with pride that this House voted for this report with an overwhelming majority.
Dle preşedinte, sunt foarte mândră de faptul că acest plen a votat în favoarea raportului cu o majoritate covârşitoare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, despite some positive proposals, these are regrettably overwhelmed by those which the European Parliament regards as negative.
Cu toate acestea, în ciuda unor propuneri pozitive, acestea sunt în mod regretabil copleşite la număr de acelea pe care Parlamentul European le consideră negative.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hopefully today's vote will be sufficiently overwhelming to finally achieve what we thought we had managed 25 years ago.
Sper ca votul de astăzi să fie suficient de copleşitor pentru a reuşi, în sfârşit, să realizăm ceea ce am crezut că am reuşit acum 25 de ani.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Now the effects of globalisation have been completely overwhelmed by the financial and economic crisis and our measured reaction is the adjustment of the funding criteria of the EGF.
În prezent, efectele globalizării au fost complet copleşite de criza financiară și economică, iar reacţiile noastre cumpătate reprezintă ajustarea criteriului de finanţare a FEAG.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ladies and gentlemen, the overwhelming majority of Members see Parliament as the motor of the European unification process.
Doamnelor şi domnilor, copleşitoarea majoritate a deputaţilor văd Parlamentul ca fiind motorul procesului european de unificare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am pleased that it has again been upheld by an overwhelming majority of Members, who have thus reaffirmed their commitment to defending the rights of Internet users.
Sunt mulţumit că a avut din nou susţinerea unei majorităţi covârşitoare a deputaţilor, care şi-au reafirmat astfel angajamentul de a apăra drepturile utilizatorilor de internet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nonetheless, the European Council adhered to every aspect of your report - the Dehaene report - which was adopted by an overwhelming majority.
Cu toate acestea, Consiliul European a fost de acord cu fiecare aspect al raportului dumneavoastră - raportul Dehaene - care a fost adoptat cu o majoritate covârşitoare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have laid this down with overwhelming support here in Parliament and have spelt out where improvements could be made, but it has been blocked by the Council.
Am stabilit aceste măsuri beneficiind de un sprijin copleşitor aici, în Parlament, şi am identificat punctele unde ar putea fi făcute îmbunătăţiri, însă iniţiativa a fost blocată de Consiliu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Barroso's programme is ambitious and demonstrates an overwhelming desire to give our crisis-hit Europe the boost it sorely needs.
Programul dlui Barroso este ambiţios şi face dovada unei dorinţe copleşitoare de a reda Europei lovite de criză impulsul de care are atâta nevoie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
From the high turnout and overwhelming 'yes' vote, it is clear that the democratic will of the people was served.
Având în vedere prezenţa numeroasă a alegătorilor şi "da”-ul copleşitor de la vot, este clar că voinţa democratică a poporului a fost respectată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The first fact is that, contrary to overwhelming opinion, wage costs per unit of production are markedly higher in Poland than in Ireland, according to the OECD.
În primul rând, în ciuda părerii generale, potrivit OCDE, costurile salariale per unitate de producţie sunt mai ridicate în Polonia decât în Irlanda.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page