prosperous in Romanian and example sentences

prosperous in Romanian

Pronunciation
a. prosper, înfloritor, avea: care are succes, norocos, avut

Example Sentences

At the same time, I feel that we need a long-term vision which envisages a future Belarus, post-Lukashenko, which is democratic and prosperous.
În acelaşi timp, consider că avem nevoie de o viziune pe termen lung care să aibă în vedere un viitor Belarus post-Lukashenco, democratic şi prosper.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We want to see a prosperous Bosnia and Herzegovina within a stable, regional context where borders matter less and trust among neighbours is restored.
Dorim să vedem o Bosnia şi Herţegovina într-un context regional stabil, în care graniţele contează mai puţin, iar încrederea între vecini este restaurată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The creation of the euro is the best proof that Europe is capable, given the political will, to take long-term decisions for a common, prosperous future.
Crearea monedei euro este cea mai bună dovadă că Europa este capabilă, atunci când există voinţă politică, de a lua decizii pe termen lung pentru un viitor comun prosper.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our aim must be to forge an agreement for a peaceful and prosperous future on both sides of the divide, where enemies can once again become partners.
Obiectivul nostru este să ajungem la un acord stabil pentru un viitor de pace şi prosperitate pentru ambele tabere, în care adversarii să poată deveni din nou parteneri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I say all this because I care about a democratic and prosperous future for Europe.
Spun toate acestea pentru că îmi pasă de viitorul democratic şi prosper al Europei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This represents an opportunity and an irreplaceable way of making the EU freer, more democratic and more prosperous.
Aceasta reprezintă o oportunitate şi o modalitate unică de a determina ca UE să devină mai liberă, mai democratică şi mai prosperă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Taiwan is a prosperous democracy with a top-quality public health system.
Taiwan este o democraţie prosperă cu un sistem de sănătate publică de cea mai înaltă calitate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Taiwan's prosperous democracy, strengthened by constitutional protections and the rule of law, stands in stark contrast to the totalitarian communist dictatorship in China
Democraţia prosperă din Taiwan, întărită de protecţia constituţională şi statul de drept, este în contrast puternic cu dictatura comunistă totalitară din China
pronunciation pronunciation pronunciation err
A modern and prosperous Turkey is of the utmost importance to the Turkish people, but - and I say this in every Member State - certainly also of major importance to us all in the European Union.
O Turcie modernă şi prosperă este de o importanţă vitală pentru poporul turc, dar - şi mă refer la fiecare stat membru - şi de o importanţă majoră pentru noi toţi cei din Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation err
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, in paragraph, please insert the adjective 'secular', so that the phrase would be: 'stable, democratic, pluralist, secular and prosperous society'.
în numele Grupului ALDE. - Domnule Preşedinte, în alineat, vă rugăm să introduceţi adjectivul "laică”, astfel încât fraza să devină: "societate stabilă, democratică, pluralistă, laică şi prosperă”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This means, among other things, that we need to invest more in linking the regions that are lagging behind with the more prosperous ones.
Acest lucru înseamnă, printre altele, că trebuie să investim mai mult în conectarea regiunilor rămase în urmă cu regiunile mai prospere.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, gnawing hunger and severe malnutrition deficiencies, even without actual hunger, is a reality even in the most prosperous Member States.
Totuşi, foamea chinuitoare şi deficienţele grave de malnutriţie, chiar fără foamea actuală, este o realitate chiar în cele mai prospere state membre.
pronunciation pronunciation pronunciation err
After all, the common goal is to turn Turkey into a more modern, stable and prosperous democracy, based on a secular state and a pluralistic society.
De fapt, obiectivul comun este acela de a transforma Turcia într-o democraţie mai modernă, stabilă şi prosperă, bazată pe un stat secular şi o societate pluralistă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Baltic Sea Strategy announced in June 2009 aims to establish it as a region which is environmentally friendly, prosperous, easily accessible, attractive and secure.
Strategia pentru Marea Baltică, anunţată în iunie 2009, doreşte să consacre această regiune drept una ecologică, prosperă, uşor accesibilă, atractivă şi sigură.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European project remains the best hope for the people of Europe and elsewhere for a peaceful and prosperous future.
Proiectul european rămâne cea mai bună speranţă a popoarelor din Europa şi nu numai, speranţa într-un viitor paşnic şi prosper.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Once again I congratulate the Irish people for their determination to have a better and more prosperous Union.
Felicit încă o dată poporul irlandez pentru decizia lui de a avea o Uniune mai bună şi mai prosperă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, it would undoubtedly be more prosperous and secure if it did not suffer from an artificial territorial division.
Cu toate acestea, ţara ar fi, fără îndoială, mai prosperă şi mai sigură dacă nu ar fi supusă unei împărţiri teritoriale artificiale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Substantial mineral and oil resources could make Guinea one of Africa's most prosperous nations.
Resursele considerabile de petrol şi minerale ar putea face ca Guineea să fie una dintre cele mai prospere ţări ale Africii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
People want to live in a European Union that is prosperous and peaceful, where their rights are respected and their security protected.
Oamenii doresc să trăiască într-o Uniune Europeană prosperă şi paşnică, în care drepturile să le fie respectare şi securitatea protejată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A comprehensive approach to investing in improving the employment figures and entrepreneurship is a prerequisite for a prosperous Europe.
O abordare cuprinzătoare a investiţiei în îmbunătăţirea cifrelor de ocupare a forţei de muncă şi antreprenoriat este o cerinţă prealabilă pentru o Europă prosperă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page