beat in Turkish and example sentences

beat in Turkish

Pronunciation
f. vurmak, dövmek, çırpmak, dayak atmak, pataklamak, volta vurmak; çalmak (davul); açmak (yol); yenmek, alt etmek (Argo); geçmek; atmak (kalp); yuvasından çıkarmak (av),
i. vuruş, atış, darbe, vurma sesi, çarpma; tempo, ritm, ritim, titreşim; serseri; üstünlük, devriye; sürgün avı; haberi önce yayınlama (gazete)
s. bitkin, çok yorgun, turşu gibi (Argo); asi

Example Sentences

If we beat or churn the cream it will turn into butter.
Kremayı döver ya da çalkalarsak tereyağa dönüşür.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is cruel to beat someone.
Birini dövmek gaddarca.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We beat the drum with two sticks.
Trampeti iki sopayla çalarız.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We beat some drums with our hands.
Bazı davulları elle çalarız.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you can't beat them join them.
Bükemediğin bileği öpmelisin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas thought Mary could beat Jason.
Nicholas Mary'nin Jason'u yenebileceğini düşündü.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The musician beat his drums loudly.
Müzisyen davulunu yüksek sesle çaldı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Jason was beating the drums loudly.
Jason yüksek sesle davulları çalıyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas beat the drum at a slow tempo.
Nicholas davulu yavaş bir tempoda çaldı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Have you stopped beating your wife?
Karını dövmeyi bıraktın mı?
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Giants beat the Lions yesterday.
Dün Giant'lar Lion'ları yendi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think Nicholas is beating around the bush.
Sanırım Nicholas lafı ağzında geveliyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She beat him to death with a golf club.
O bir golf sopası ile onu öldüresiye dövdü.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is proud of never having been beaten in ping-pong.
O pinponda asla yenilmemekle gurur duyuyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I planned to write a book about using the new software program, but someone else beat me to the draw.
Yeni yazılım proğramını kullanma hakkında bir kitap yazmayı planladım, fakat başka biri ben yazmadan önce yazdı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Give me your money or else I'll beat you up.
Bana paranı ver yoksa seni döverim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I like hot springs off the beaten track.
Sık gidilmeyen kaplıcaları severim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My heart beats fast each time I see her.
Onu gördüğüm her an kalbim hızlı çarpıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The rain is beating against the windows.
Yağmur pencerelere vuruyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas came close to beating Mary to death.
Nicholas Mary'yi döverek öldürmenin eşiğine geldi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for beat
1. rhythm: throb, pulsation, cadence, vibration, tick, measure
2. tired: weary, bushed, worn out, fatigued
3. blow: strike, stroke, hit, thump, punch
4. patrol: post, walk, precinct
5. strike: hit, batter, punch, cudgel, knock, pound, buffet
6. conquer: defeat, vanquish, rout, trounce, win, outdo, surpass
7. forge: break, hammer, stamp, pound
8. pulsate: palpitate, pound, throb, thump, vibrate, flutter
Verb forms for beat
Present participle: beating
Present: beat (3.person: beats)
Past: beat
Future: will beat
Present conditional: would beat
Present Perfect: have beat (3.person: has beat)
Past Perfect: had beat
Future Perfect: will have beat
Past conditional: would have beat