commission in Turkish and example sentences

commission in Turkish

Pronunciation
f. görevlendirmek, atamak, yetkilendirmek; ısmarlamak, sipariş vermek; tayin etmek
i. görev, vazife, görevlendirme, atama; terfi, atama belgesi; sipariş, ısmarlama; talimat; komisyon, aracı kârı; heyet, kurul, komite

Example Sentences

The gap between rich and poor is wider now than 40 years ago, a government-commissioned panel has reported.
Zengin ve fakir arasındaki aralık şimdi 40 yıl öncesine göre daha geniş hükümetin yetkili komisyonu bildirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The head of the planning commission is coming Saturday. We're finally softening up these environmentalists.
Planlama komisyonunun başkanı cumartesi geliyor. Nihayet, şu çevrecileri yumuşatıyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Technically, after a fight those gloves become property of the boxing commission.
Teknik açıdan, maç sonrası bu eldivenler boks komisyonunun malı olur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A US trade commission has agreed plans to impose tariffs of up to 15% on imports of Chinese-made steel pipes.
Bir ABD ticaret komisyonu Çin yapımı çelik boruların ithalatına konan %15 e varan tarifeyi uygulamaya koyma planlarında hemfikir oldu
pronunciation pronunciation pronunciation err
the ranks and commissions are forthwith transferred to the infantry.
erat ve görev belgeleri, bir an önce piyade ordusuna ulaştırılacaktır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
to surrender your tunics and your commissions at once.
üniformalarınızı ve yetki belgelerinizi bir an önce teslim edin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm gIad we're not working on commission.
İyi ki komisyonda çalışmıyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For a reduced commission
at b. B.D.O.
...komisyonda bir araya getireceklermiş.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Your salary is commission-based.
Maaşınız komisyon tabanlıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A friend of mine commissioned a well-known artist to paint a portrait of his wife.
Arkadaşlarımdan biri iyi-tanınmış bir sanatçıyı onun karısının portresini yapması için görevlendirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How much is the commission?
Komisyon ne kadar?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I get a three percent commission on anything I sell.
Sattığım herhangi bir şeyden yüze üç komisyon alırım.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The commission took no action.
Komisyon hiçbir eylem yapmadı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The governor was surprised by the commission's response.
Vali komisyonun cevabıyla şaşırmıştı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom works on commission.
Tom komisyonla çalışır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We charge a commission of 3%.
%3 komisyon alıyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We sell goods on commission.
Biz malları komisyonla satarız.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What is your commission?
Komisyonunuz nedir?
pronunciation pronunciation pronunciation err
You should go to the commission.
Sen komisyona gitmen gerek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You will be paid a stable base salary plus commissions on sale.
Size istikrarlı bir taban maaş artı satış komisyonu ödenecektir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for commission
1. order: command, direction, authorisation, authorization, permission, ordinance, injunction, license
2. entrustment: delegation, sending, authorizing, assignment
3. duty: task, function, obligation, office, trust, work, responsibility
4. committee: board, representatives, council, delegation, agency
5. remuneration: royalty, compensation, stipend, payment, fee, salary, indemnity
6. empower: authorise, authorize, order, appoint, assign, bid, dictate, adjure
Verb forms for commission
Present participle: commissioning
Present: commission (3.person: commissions)
Past: commissioned
Future: will commission
Present conditional: would commission
Present Perfect: have commissioned (3.person: has commissioned)
Past Perfect: had commissioned
Future Perfect: will have commissioned
Past conditional: would have commissioned