compose in Turkish and example sentences

compose in Turkish

Pronunciation
f. oluşturmak, meydana getirmek; yaratmak, yazmak; bestelemek; düzenlemek, toparlamak; arabuluculuk yapmak, yatıştırmak; şiir yazmak, eser yaratmak, bestelemek

Example Sentences

I like the kind of music Nicholas composes.
Nicholas'ın bestelediği müzik türünden hoşlanıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Air is mainly composed of nitrogen and oxygen.
Hava ağırlıklı olarak nitrojen ve oksijenden oluşur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My school often organised concerts in order to make the opera known, especially the Italian one, which perfectly integrates itself with the artistic and monumental context, as many works were composed for churches and academies.
Okulum, operayı, özellikle de bir çoğu akademiler ve kiliseler için bestelenen ve sanatsal ve anıtsal temaların mükemmelce işlendiği İtalyan operasını daha iyi tanıtmak için sık sık konserler düzenlerdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She not only sings very well, but also composes beautiful songs.
O sadece iyi şarkı söylemez, aynı zamanda çok güzel besteler yapar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
FIFA is composed of 209 member associations.
FIFA 209 üyeli derneklerden oluşur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This musical piece is composed of four movements.
Bu müzik eseri dört hareketten oluşur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A team is composed of eleven players.
Bir takım on bir oyuncudan oluşur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A water molecule is composed by three atoms: two hydrogen and one oxygen.
Bir su molekülü üç atomdan oluşur: iki hidrojen ve bir oksijen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All life is based on chemistry and all living things are composed of chemical compounds.
Tüm yaşam kimyaya dayalıdır ve yaşayan her şey kimyasal bileşiklerden oluşur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ammonia's molecule is composed of four atoms.
Amonyağın molekülü dört atomdan oluşur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
An interesting record is still preserved of the inhuman cruelties which were inflicted on this admirable young woman in the secret of the prison house where no eye pitied her and where no friendly hand composed her aching limbs.
Hiçbir gözün ona acımadığı ve hiçbir sıcak elin onun ağrıyan bacaklarını yatıştırmadığı cezaevinin gizli bölümündeki hayranlık uyandıran genç bir kadına yapılan insanlık dışı zulümlerle ilgili ilginç bir kayıt hâlâ korunuyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Atoms are composed of protons, neutrons, and electrons.
Atomlar proton, nötron ve elektronlardan oluşmaktadır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Bronze is composed of copper and tin.
Bronz, bakır ve kalaydan oluşmaktadır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Cybotron was composing excellent music.
Cybotron harika müzik besteliyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Emily can compose her own songs.
Emily kendi şarkılarını yazabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He composed a funeral march for his own funeral.
Kendi cenazesi için bir cenaze marşı besteledi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He composes beautiful poems.
O, güzel şiirler besteler.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I like the kind of music Tom composes.
Tom'un bestelediği müzik türünden hoşlanıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Jupiter is a planet principally composed of hydrogen and helium.
Jüpiter esas olarak hidrojen ve helyumdan oluşan bir gezegendir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My four-year-old son likes composing little melodies on the piano.
Benim dört yaşındaki oğlum piyanoda küçük melodiler bestelemeyi sever.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for compose
1. constitute: comprise, make up, consist of, belong to
2. create: design, synthesise, synthesize, combine, draft, forge, originate, consolidate
3. arrange: order, align, rank, array, place, adjust, organise, organize
4. write: score, invent, conceive, imagine, author, coin, program
5. control: calm, quiet, still, collect
6. set type: set, make up
Verb forms for compose
Present participle: composing
Present: compose (3.person: composes)
Past: composed
Future: will compose
Present conditional: would compose
Present Perfect: have composed (3.person: has composed)
Past Perfect: had composed
Future Perfect: will have composed
Past conditional: would have composed