definition in Turkish

Pronunciation
i. belirtme, tanımlama, tanım, tarif, açıklama, belirleme; kesinleştirme; seçiklik
Example Sentences
Can you give me the definition of a cone?
Bana bir koninin tanımını verebilir misiniz?
pronunciation pronunciation pronunciation err
A prayer in its simplest definition is merely a wish turned Godward.
Phillips Brooks
En basit tanımıyla dua, Tanrıya dönen sade bir istektir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For the record, my definition of "redneck" :a glorious absence of sophistication. That's all it is.
Belge için "cahil" kelimesinin tanımı : çokbilmişliğin fevkalade güzel eksikliğidir. Hepsi budur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
After giving an overview of the definitions and contexts of CI in the world and in Turkey and the place of ARÇ within that frame, the article attempts at providing an evaluation of the specificities and novelties that ARÇ might have brought to CI practices at its 13th year within the context of international emergency and disaster assistance processes by means of the data compiled from ARÇ practices.
Çalışma dünyada ve Türkiye’de TÇ tanımları ve bağlamları çerçevesinde ARÇ’ın yerini irdeledikten sonra 13. yılına giren ARÇ uygulamalarından elde edilen somut veriler yoluyla ARÇ’ın bir TÇ uygulaması olarak konumunu ve niteliğini sorgulayarak ARÇ’ın uluslararası acil durum ve afet yardımlaşması süreçleri bağlamında TÇ uygulamalarına getirmiş olabileceği farklılık ve yenilikleri değerlendirmeye çalışmaktadır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I add depth and shading to give the image more definition.
Ben imajın daha net ortaya çıkması için, derinlik ve gölge ekliyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Expressions
noun: clarity of outline Example:Exercise had give his muscles superior definition.
noun: a concise explanation of the meaning of a word or phrase or symbol
Share this page
Related Turkish Translations
definition card biliş. tanım kartı
definition chart tanitma karti
definition list tanımlama listesi