develop in Turkish and example sentences

develop in Turkish

Pronunciation
f. geliştirmek, gelişmek, ilerlemek; tab etmek; açıklamak; banyo etmek; ilgi göstermek; şekillendirmek, açınım yapmak; yükselmek (ateş); ün kazanmak

Example Sentences

The storm developed into a typhoon.
Fırtına bir tayfuna dönüştü.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sports help to develop our muscles.
Spor kaslarımızı geliştirmemize yardımcı olur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas developed a taste for French wine.
Nicholas Fransız şarabı için bir tat geliştirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is planning to develop his business.
işini geliştirmeyi planlıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm developing an Android application.
Android uygulaması geliştiriyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Japanese economy developed rapidly.
Japon ekonomisi hızla gelişti.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.
Les Brown
Kendi sorumluluğunuzu alırsanız, hayallerinize ulaşma isteği geliştirirsiniz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We need to develop a new kind of energy.
Yeni bir tür enerji geliştirmeliyiz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Darwin developed the evolutionary theory.
Darwin evrim teorisini geliştirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must develop renewable energy sources.
Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı geliştirmeliyiz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is engaged in developing new materials.
Yeni malzemelerin geliştirilmesi ile uğraşmaktadır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas is waiting to see how things will develop.
Nicholas işlerin nasıl gelişeceğini görmek için bekliyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Jonas Salk developed the polio vaccine in 1952.
Jonas Salk 1952 yılında çocuk felci aşısını geliştirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas has developed a new system for learning English.
Nicholas ingilizce öğrenme için yeni bir sistem geliştirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Um.. they, uh.. the told me I needed to develop my social skills. Nobody was into adopting teenage boys.
Yani onlar.. yani dediler ki sosyal becerilerimi geliştermem gerekiyormuş. Kimse ergenlik dönemindeki erkekleri evlat edinmek istemedi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The original Coca Cola flavour was developed in the 50s in laboratories of the BCM.
Orijinal Coca Cola tadı 50'lerde BCM'nin laboratuarlarında geliştirildi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The one who developed the basic theorems and the main frame was my mother.
Temel teoremler ve ana çerçeveyi geliştiren annemdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Where we were once interested, we need to develop a strong commitment to achieve the goal.
İstekli olduğumuz anda, amacımıza ulaşmak için güçlü bir bağlılık geliştirmemiz gerekmektedir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thankfully, as we have seen above, commitment can be developed.
Tanrı’ ya şükür ki, yukarıda da gördüğümüz gibi, bağlılık geliştirilebilecek bir şeydir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Above all else, I need you to believe that you can develop the commitment needed to be a successful language learner; that you can leave the valley of interest and take small steps daily to climb the mountain of commitment.
Hepsinin ötesinde, başarılı bir dil öğrencisi olmanız için gerekli olan bağlılığı geliştirebileceğinize inanmanıza ihtiyacım var; ki ilgi vadisini terk edip, gün gün küçük adımlarla bağlılık tepesine tırmanabilesiniz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for develop
1. grow: acquire, mature, form, evolve, advance, ripen
2. improve: spread, enlarge, stretch, expand, promote, advance, exploit
3. tell: unfold, disclose, exhibit, unravel, uncover, explain, unwind
4. elaborate: fill out, amplify, explicate
Verb forms for develop
Present participle: developing
Present: develop (3.person: develops)
Past: developed
Future: will develop
Present conditional: would develop
Present Perfect: have developed (3.person: has developed)
Past Perfect: had developed
Future Perfect: will have developed
Past conditional: would have developed