improvement in Turkish and example sentences

improvement in Turkish

Pronunciation
i. düzelme, düzeltme, ıslah, gelişme, ilerleme, iyileşme, artma, verimli hale getirme, ıslah etme, kalkındırma, yenilik

Example Sentences

There was steady economic improvement.
istikrarlı ekonomik gelişme vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
American-British relations showed improvement.
Amerikan-ingiliz ilişkileri gelişme gösterdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Haven't you noticed the improvement in her legs in a single week? Does love really have so much of strength?
Bir hafta içinde bacaklarındaki gelişmeyi fark edebildin mi? Aşkın gücü bu kadar çok mu?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Improvements in technology helped them succeed.
Teknolojideki gelişmeler onların başarmasına yardım etti.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She won't answer you. We're watching for any sign of her waking or of an improvement.
Sana cevap veremez. Kendine gelsin ya da bir gelişme göstersin diye bekliyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The greatest improvement for the time being, of course, would be achieved quite easily by moving house; what they needed now was a flat that was smaller and cheaper than the current one which had been chosen by Gregor, one that was in a better location and, most of all, more practical.
Şidilik, enbüyük gelişme, elbette, evi taşıyarak oldukça kolay bir şekilde kazanılabilirdi;onların ihtiyacı olan Gregorun seçtiği şu anki daireden daha küçük ve daha ucuz, daha iyi bir yerde ve hepsinden önemlisi daha pratik bir daireydi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I haven't slackened in my duties. The incredible improvement in my health makes my work easier.
Sorumluluklarımı ihmal etmedim. Sağlığımdaki inanılmaz gelime işlerimi kolaylaştırıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There's room for improvement in their love affair.
Onların aşk ilişkilerinde ilerleme eğilimi görülüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The improvements we've made on the assembly line could eventually lower prices.
Montaj bandında yaptığımız iyileştirmeler sonunda fiyatları düşürebilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There will be improvements.
İyileştirmeler olacak.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have made numerous improvements to our house since we bought it.
Aldığımızdan beri evde birçok iyileştirmeler yaptık.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Although the life of Chinese people is getting better and better now, there is still room for improvement.
Çin halkının yaşamı şimdi gittikçe iyileşmesine rağmen, gelişme için hâlâ bir neden vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He has made a big improvement in tennis.
O, teniste büyük bir ilerleme kaydetti.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can see the improvement.
Ben ilerlemeyi görebiliyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wouldn't call this an improvement.
Ben buna bir gelişme demezdim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Improvement suggestions are welcomed.
Gelişim önerileri hoş karşılanır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Many improvements have been made since this century began.
Bu yüzyıl başladığından beri birçok gelişmeler yapıldı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My speaking and listening in Turkish needs improvement.
Türkçe konuşma ve dinlememin gelişmesi gerek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That was an improvement.
O bir gelişmeydi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That would be an improvement.
Bu bir gelişme olur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for improvement
progress: betterment, development, growth, increase