aggregate in Vietnamese and example sentences

aggregate in Vietnamese

Pronunciation
v. tụ tập, nhận vào, tập hợp
a. tập hợp, toàn bộ, tính gộp lại, tập đoàn, công cộng
Dictionary Extension
Share this page