caucus in Vietnamese and example sentences

caucus in Vietnamese

Pronunciation
n. phiên nhóm của đảng viên, ủy ban địa phương, bè đảng chánh trị
Dictionary Extension
Share this page