constitute in Vietnamese and example sentences

constitute in Vietnamese

Pronunciation
v. lập thành, thiết lập, gây nên, ủy nhiệm, có hình vóc, cấu tạo
Dictionary Extension
Share this page