constituted in Vietnamese and example sentences

constituted in Vietnamese

Pronunciation
v. gây nên, cấu tạo, có hình vóc, họp thành, lập thành, thiết lập, ủy nhiệm
Dictionary Extension
Share this page