decree in Vietnamese and example sentences

decree in Vietnamese

Pronunciation
n. nghị định, sắc lịnh, chiếu chỉ, mạng trời, thiên mạng, sự sử đoán
v. hạ lịnh, ra lịnh, ra nghị định, ra sắc lịnh
Dictionary Extension
Share this page