establish in Vietnamese and example sentences

establish in Vietnamese

Pronunciation
v. củng cố, làm cho vửng, làm cho chắc, vửng bền, lập chính phủ, thiết lập tòa án, gây dựng, thiết lập, sáng lập, xây dựng
Dictionary Extension
Share this page