grace in Vietnamese and example sentences

grace in Vietnamese

Pronunciation
n. vẽ dể thương, có duyên, vẻ duyên dáng, kiều diểm, sự xá miển, dung thứ
v. vinh dự, làm vẻ vang, làm đẹp thêm
Dictionary Extension
Share this page