overthrow in Vietnamese and example sentences

overthrow in Vietnamese

Pronunciation
n. sự phá đổ, sự phá hoại, sự tàn phá, sự thất bại, làm hỏng, thất bại
v. lật đổ
Dictionary Extension
Share this page