overwhelm in Vietnamese and example sentences

overwhelm in Vietnamese

Pronunciation
v. chôn, lấp, tràn, ngập, lụt, áp đảo, làm túi bụi, làm quá nhiều, áy náy
Dictionary Extension
Share this page