past in Vietnamese and example sentences

past in Vietnamese

Pronunciation
a. đã qua, quá khứ, dĩ vảng
prep. ở bên kia, ở trước, ở trên kia, hơn

Example Sentences

Finally, I have time to reply to the mail that I have received these past three weeks.
Cuối cùng tôi có thời gian để trả lời thư mà tôi đã nhận trong 3 tuần qua.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He pushed past me.
Anh ta đẩy qua tôi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For the past 10 years, I've fed my dog dry dog food.
Tôi cho chó của mình ăn thức ăn khô dành cho chó trong suốt 10 năm qua.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Happy people are those who remember only the good things from the past, while unhappy people are those who remember only the opposite.
Những người hạnh phúc là những người chỉ nhớ những điều tốt trong quá khứ, còn những người bất hạnh là những người chỉ nhớ điều trái lại.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page