prosperous in Vietnamese and example sentences

prosperous in Vietnamese

Pronunciation
a. thuận tiện, thành công, thịnh vượng, phát đạt, tiện lợi
Dictionary Extension
Share this page