reformation in Vietnamese and example sentences

reformation in Vietnamese

Pronunciation
n. sự canh tân, sự cải cách, sự sửa đổi, sự cải quá, sự cải thiện
Dictionary Extension
Share this page