English - German - high esteem Pronunciation
Reverenz, Hochachtung, Heidenrespekt
English - Dutch - high esteem Pronunciation
zn. hoogachting

Share this page