Spanish - English - kilovoltio Pronunciation
n. kilovolt
Spanish - French - kilovoltio Pronunciation
(medidas - pesos) kilovolt (m)
Spanish - German - kilovoltio Pronunciation
kilovolt
Spanish - Chinese - kilovoltio Pronunciation
n. 千伏特 (qıan1 fu2 te4)
Share this page