English - Russian - potatory Pronunciation
прил. питейный
English - Dutch - potatory Pronunciation
bn. drinkbaar
English - Korean - potatory Pronunciation
형. 술을 마시는, 마실 수 있는

Share this page