organize in English and example sentences

organize in Turkish

Pronunciation
[organize (Amer.) ] f. organize etmek, düzenlemek, kurmak, örgütlemek, organize olmak

organize in English

Pronunciation
[organize (Amer.) ] v. arrange, order, systematize; establish, set up; unite; coordinate something; orchestrate, manage; unionize, form a union; organize into a labor union (also organise)
v. arrange, organize; form, stage; fix up; work out

Example Sentences

Bir teniz kulübü organize etmeyi düşünüyoruz.
We hope to organize a tennis club.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Karıncalar iyi organize edilmiş bir topluma sahiptir.
Ants have a well-organized society.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Patricia turnuvayı organize edecek.
Patricia will organize the tournament.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas işçileri organize ederek iyi bir iş yaptı.
Nicholas did a good job organizing the workers.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Teksaslılar kendi ordularını organize etmeye başladılar.
The Texans began to organize their own army.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas bir mahalle basketbol takımını organize etti.
Nicholas organized a neighborhood basketball team.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dosyalarını organize etmek için hangi metodu kullanıyorsunuz?
What method do you use to organize your files?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Benjamin Harrison'un kampanyası iyi organize edilmişti.
Benjamin Harrison's campaign was well-organized.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Kim bu insanlardan bir ordu organize edecekti?
Who was going to organize these men into an army?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Yeni yasa birazcık organize suçu kapsamalıdır.
The new law should take a bite out of organized crime.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Organize etmeliyiz, değil mi? Sanırım, ben görevde 85. sırada bir sonrakiyim.
We got to organize, right?Right. I guess I'm next in line. Eighty-five's in charge?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ona içeri gelmesini söyle...ve gidip işleri organize et. İşleri kontrol altına al.
Ask her to come in.. ...and get things organized. Get things under control.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Covenant'lar organize bir suç ailesi gibiler.
The Covenant seems to function like an organized crime family.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Bir araştırma grubu organize edip yollayamalıyız. Gönüllülere minnettar olacağız.
We need to organize and send out a search party. Volunteers will be appreciated.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amerika'nın bu kadar organize olduğu falan bir iliz yon.
It's an illusion that America's so organized
pronunciation pronunciation pronunciation err
Toplantı gecikeceği için bunu bir diğer grupla organize edebilir misin
Can you fix it with the other group, so that the meeting will be delayed.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- ama bütün bu kağıtlar... Jim, tüm bunları organize etmesi için birine ihtiyacın var. Elyazın küçük bir çocuğunki gibi. Şuna bir bak! William Blake bu kadar düzensiz miydi merak ediyorum.
- But all these papers... Jim, you really need somebody to organize all this stuff. Your handwriting is just like a little kid. Look at this! l wonder if William Blake was ever this disorganized.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ah çavuş Lipton, burada işleri siz organize ediyorsunuz ve ben de yardım getirmek için gideceğim. Gidip meşe yaprağı dizilerimi cilalamalıyım.
Ah, 1st sergeant Lipton, you organize things here and I'm gonna go for help I need to go polish my oak leaf cluster.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Her yıl, örgüt Frizyen dilinde yazılmış kitapları satmak için kapıdan kapıya giden gönüllülerle ilgili çok sayıda toplantı organize eder.
Every year, the organisation organises a number of meetings of volunteers who go door-to-door to sell Frisian books.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Otobüs servisi boykotunu organize etti.
He organized a boycott of the bus service.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for organize
1. order: arrange, systematise, systematize, compose, combine, adjust, line up, regulate
2. establish: institute, constitute, synthesise, synthesize, construct, co-ordinate, prepare, dispose
3. combine: incorporate
Verb forms for organize
Present participle: organizing
Present: organize (3.person: organizes)
Past: organized
Future: will organize
Present conditional: would organize
Present Perfect: have organized (3.person: has organized)
Past Perfect: had organized
Future Perfect: will have organized
Past conditional: would have organized