scorebord in English

Pronunciation
n. scoreboard, marker

Example Sentences

Ik sta vol enthousiasme achter het voorstel uit het verslag om een scorebord openbaar te maken met de omvang van de overheidssteun in elke lidstaat.
I enthusiastically support the report's proposal to publish a "scoreboard" showing the amount of state aid per Member State.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Een stuk als dit vormt in de verste verte geen basis voor een scorebord.
A paper such as this is no basis for a scoreboard.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het is geprezen en bejubeld als een grote aanwinst, maar ik blijf erbij dat wij een basis voor een scorebord nodig hebben.
It has been extolled and celebrated as a huge achievement and I am all for it; we need a basis for a scoreboard.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De ontwikkeling van de actieplannen komt, dit ter besluit, op het scorebord.
Finally, the development of action plans is on the 'scoreboard' .
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het zou daarom aanbeveling verdienen een scorebord op te stellen van wetten die werden afgeschaft.
It would therefore be beneficial to draw up a scoreboard of laws which have been abolished.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De vaststelling van het scorebord kan die beleidsverlamming waarschijnlijk niet ongedaan maken.
It is unlikely that a scoreboard will be able to unlock this paralysis within policy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Duidelijker is het scorebord van de Europese Commissie uit 2000, waarin de te nemen maatregelen in schema worden gezet.
The European Commission' s scoreboard, dating back to 2000, lists the necessary measures in a more readily understood format.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het verslag van de heer Wiebenga is gebaseerd op een Commissievoorstel dat in overeenstemming is met de conclusies van Tampere en het scorebord.
Mr Wiebenga's report is based on a Commission proposal in line with the Tampere conclusions and the scoreboard.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het scorebord van de Commissie is op dit vlak voorbeeldig.
The Commission scoreboard here is exemplary.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In het verslag werd verzocht om toevoeging van de indicator 'levenslang leren' en die is aan het scorebord toegevoegd.
One indicator called for in the report was added to the scoreboard to cover lifelong learning.
pronunciation pronunciation pronunciation err


© dictionarist.com