unit in English

Pronunciation
n. unit

unit in Dutch

Pronunciation
zn. eenheid; afdeling; meubelstuk

Example Sentences

Italië overweegt om Giancarlo Caselli, die van januari 1993 tot juni 1999 officier van justitie was te Palermo, tot lid van deze unit te benoemen.
Italy is now considering appointing Giancarlo Caselli, who was the Public Prosecutor for Palermo from January 1993 to June 1999.
pronunciation pronunciation pronunciation err
   Afgezien van deze grote acties is de IDA-unit bezig met de voorbereidingen voor de start van het volledige programma in de eerste helft van 2005.
   . Apart from these major actions, the IDA Unit is preparing to launch the programme fully during the first half of 2005.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Wij beschikken over een halve zorgunit per 250 mensen terwijl er met het oog op een adequate effectiviteit eigenlijk één zorgunit per 50 mensen zou moeten zijn.
We have half a diabetic nurse post to cater for 250 people, when there should be one for 50 people in order to be effective.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Moeten we misschien deskundigen uit de nieuwe lidstaten verzoeken om er zorg voor te dragen dat de centrale unit op tijd klaar is?
Perhaps experts from the new Member States should be asked to ensure that the central unit is completed on time?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unit, een grote vakbond in uw land heeft, meen ik, een eenvoudige en treffende formulering gevonden om aan te geven waar de schoen wringt.
Unit, a large trade union in your country has, I think, found a very simple and accurate phrase to say where the shoe pinches.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Daarom steun ik ook de aanbeveling om de environmental crime unit meer middelen ter beschikking te stellen.
As such, I also support the recommendation that the environmental crime unit be strengthened.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unit 1 van de kerncentrale in Ignalina is gesloten op 31 december 2004 en unit 2 op 31 december 2009.
Unit 1 at the Ignalina NPP was closed on 31 December 2004, and Unit 2 on 31 December 2009.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unit 1 van de V1-kerncentrale in Bohunice is gesloten op 31 december 2006 en unit 2 op 31 december 2008.
Unit 1 of the V1 NPP in Bohunice was closed on 31 December 2006, and Unit 2 on 31 December 2008.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tenslotte zou ik ook een lans willen breken voor het idee om op Europees niveau een unit te hebben voor het begeleiden van verkiezingen.
Finally I would like to support for the idea for a unit at European level for monitoring elections.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik heb dan ook het initiatief genomen tot oprichting van een speciale unit binnen UCLAF, die met deze kwestie aan de gang moet gaan.
I have therefore taken the initiative to create a special unit within UCLAF which will work on these questions.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

afdeling: eenheid© dictionarist.com