accommodating in Dutch

Pronunciation
bn. hulp; aangenaam; flexibel; gul

Example Sentences

Its borders are set not by how may countries want to join, but by how many countries it can accommodate.
Haar grenzen worden niet bepaald door het aantal landen dat erbij wil, maar het aantal dat zij kan verwerken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Scottish salmon farming is the biggest in the European Union and accommodates 90% of the British aquacultural industry.
De Schotse viskwekerij is de grootste viskweeksector in de Europese Unie en vertegenwoordigt 90% van de totale Britse aquacultuursector.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Council' s common position as it is now before us attempts to accommodate all these interests.
Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zoals het nu voorligt tracht een balans te vinden tussen al die belangen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Further growth of freight and passenger transport will need to be accommodated by alternative means: by rail or on water.
Verdere groei van personen- en vrachtverkeer zal op een andere manier moeten plaatsvinden: op de rails of via het water.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This report should also accommodate the downside of a worldwide aviation market.
Ook in dit verslag behoort de schaduwzijde van een wereldwijde luchtvaartmarkt aandacht te krijgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As a result, the Commission has agreed on the necessary budget adjustments to accommodate new needs.
De Commissie zag zich daardoor genoodzaakt financiële correcties toe te passen om aan de nieuwe behoeften te kunnen voldoen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Admittedly, an exception is made but then this exception accommodates further exceptions.
Er wordt weliswaar een uitzondering gemaakt maar op die uitzondering zijn weer uitzonderingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would be willing to help and even accommodate asylum seekers." And I replied, "Do not worry.
Toch vind ik ook dat asielzoekers geholpen moeten worden en onderdak moeten krijgen".
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is important that as Fifteen we find the accommodating political climate to make the necessary progress in the months ahead.
Het is belangrijk dat wij als vijftien lidstaten een zodanig politiek klimaat weten te vinden dat in de komende maanden de noodzakelijke vooruitgang kan worden geboekt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Small ports will need to make a considerable effort to accommodate this directive in the foreseeable future.
Kleine havens zullen in de komende periode een behoorlijke poging moeten doen om aan deze richtlijn te voldoen.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

obliging: helpful, considerate, kind, neighbourly

dictionary extension
© dictionarist.com