aggregate in Dutch

Pronunciation
zn. totaal; massa; mengsel, mengeling
ww. verenigen, in totaal bedragen
bn. totaal, aggregaat

Example Sentences

Money laundering represents between 2 and 5% of aggregate global GNP.
Het witwassen van geld bedraagt tussen de 2 en 5% van het gezamenlijke wereldwijde BNP.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some of the penalties appear to have been presented in aggregate form, making it difficult to identify the range imposed.
Sommige boetes blijken in samengevoegde vorm te zijn gepresenteerd, waardoor moeilijk is vast te stellen in hoeverre de opgelegde boetes uiteenlopen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission takes note that Member States will provide yearly updates for some aggregated data sets.
De Commissie neemt kennis van het feit dat de lidstaten jaarlijks updates voor een aantal gebundelde datareeksen zullen verstrekken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In that period, by discretionary additions in the aggregate, the Council added EUR 33 billion of discretionary expenditure.
In die periode zijn de discretionaire uitgaven van de Raad door een toename van de totale kosten met 33 miljard euro gestegen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There will be an annual report with aggregated data, which will contain all the information.
Er komt een jaarlijks verslag met geaggregeerde gegevens, dat alle informatie zal bevatten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Moreover, the legislation in this current draft allows only the transmission of aggregated data, not of microdata.
Bovendien staat de wetgeving beschreven in dit ontwerp alleen de overdracht van geaggregeerde gegevens toe, niet van microgegevens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would not be right to encourage aggregate demand all over the EU.
Het zou niet juist zijn om de totale vraag in de hele EU aan te moedigen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
National data should be aggregated in each Member State and sent to the Commission in the form of collective information.
Landelijke gegevens moeten in elke lidstaat verzameld worden en in de vorm van collectieve informatie naar de Commissie gestuurd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Such aggregate information is sufficient for further analysis at EU level.
Zulke verzamelinformatie is voldoende voor verdere analyse op EU-niveau.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A renewed increase in the euro-area aggregate fiscal deficit ratio is projected for 2008.
Voor 2008 wordt een nieuwe stijging van de totale begrotingstekortquote in de eurozone voorzien.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. total: entire, complete, added, combined
2. entirety: whole, amount, totality, assemblage, body, gross, sum
3. gather: accumulate, amass, assemble, collect, total
4. add up to: amount to

dictionary extension
© dictionarist.com