amendment in Dutch

Pronunciation
zn. amendement;verandering; correctie; amendement

Example Sentences

No amendments have been proposed relating to Monday and Tuesday.
Ik heb geen wijzigingen voor de maandag en de dinsdag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no room for amendments.
Daaraan mag niets veranderd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We shall continue with the other amendments to the agenda.
We gaan nu verder met de andere wijzigingen in de agenda.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our amendments from the first reading have, I believe, been taken into account very satisfactorily.
Met onze amendementen uit de eerste lezing is volgens mij in hoge mate rekening gehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, the amendment tabled by the rapporteur is perfectly logical and I can, therefore, give it my wholehearted support.
Tenslotte, het amendement dat de rapporteur voorstelt, is niet meer dan logisch en dat kan ik dan ook van harte ondersteunen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My amendments concern the frost-resistance ratings for tankers carrying these dangerous goods.
Mijn amendementen hebben betrekking op de vorstbestendigheid van de transporttanks voor deze gevaarlijke goederen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most of the proposed amendments are of a purely technical nature.
De meeste amendementen zijn van zuiver technische aard.
pronunciation pronunciation pronunciation err
By approving this amendment, we take account of the fact that it can be very cold in the northern parts of the European Union.
Door dit amendement goed te keuren, houden wij rekening met het feit dat het in de noordelijke gebieden van de Unie zeer koud kan zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Lastly, Mr President, the basic problems justifying this amendment of the directive have been pointed out.
Tot slot, mijnheer de Voorzitter, wil ik zeggen dat de fundamentele problemen die de wijziging van deze richtlijn rechtvaardigen reeds genoemd zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Seven amendments have been retabled for this plenary sitting.
Zeven amendementen zijn opnieuw ingediend in de plenaire vergadering.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. legislative addition: bill, measure, act, revision, rider, supplement
2. alteration: correction, improvement, reformation, revision

dictionary extension
© dictionarist.com