authorise in Dutch

Pronunciation
[authorise (Brit.) ] ww. toestaan; toestemming geven; volmacht verlenen, autoriseren (ook "authorize")

Example Sentences

I authorize my workers to leave early.
Ik laat mijn werknemers toe om vroeg te vertrekken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The treaties do not authorise this reaction by the 14 Member States.
De reactie van de 14 lidstaten ontbeert steun in de Verdragen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Haarder, to my knowledge no official has been authorised to say such a thing.
Mijnheer Haarder, voorzover ik weet is geen enkele ambtenaar bevoegd dergelijke uitspraken te doen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Angolan Government must immediately authorise a substantial UN presence which can mediate and can report on human rights.
De Angolese regering moet onmiddellijk een substantiële VN-aanwezigheid toelaten die kan bemiddelen en kan rapporteren over de mensenrechten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To this end, the Council recently adopted a decision authorising the Commission to negotiate on this very protocol.
Met het oog daarop heeft de Raad recentelijk een besluit genomen waarbij de Commissie wordt gemachtigd over dit protocol onderhandelingen te voeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As we know, Mrs de Palacio was authorised by the Council of Ministers to negotiate with the US.
Zoals u weet heeft de Raad mevrouw de Palacio gemachtigd om met de Amerikaanse zijde hierover te onderhandelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Several of the additives now proposed for use have been temporarily authorised by some Member States.
Een aantal van de thans voor toelating voorgedragen additieven is al tijdelijk goedgekeurd door een aantal lidstaten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This would mean that antibiotic-resistant products that have already been authorised would remain.
Dit zou betekenen dat tegen antibiotica resistente producten die reeds zijn goedgekeurd, nog steeds zouden mogen worden toegepast.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Bilateral talks must be held with authorised leaders.
Er moeten bilaterale gesprekken gevoerd worden met gevolmachtigde vertegenwoordigers.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the case of Mauritius, it also reduces the volume of authorised catches and specifies the number of vessels authorised to fish.
In het geval van Mauritius wordt het vangstvermogen eveneens beperkt terwijl het aantal vaartuigen dat een visvergunning krijgt specifiek wordt aangegeven.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com