caste in Dutch

Pronunciation
zn. kaste, afgesloten sociale klasse

Example Sentences

It still exists as a caste system in India and neighbouring countries.
Deze bestaat nog steeds en wel als kastesysteem in India en buurlanden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A hundred and sixty million people from the lowest caste and chained in the dungeons of cultural and religious tradition.
Honderdzestig miljoen mensen uit de laagste kaste zitten vastgeklonken in de kerkers van de culturele en religieuze traditie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dalits are regularly abused by the higher caste.
Dalits worden routinematig misbruikt door de hogere kaste.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The caste system is a culturally constructed form of political and economic exploitation.
Het kastestelsel is een cultureel vastgetimmerde vorm van politieke en economische uitbuiting.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must not as if the whole caste system is itself untouchable.
We moeten niet doen of het hele kastesysteem zelf onaanraakbaar is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the caste system, people become serfs at birth.
In het kastenstelsel worden mensen lijfeigenen bij geboorte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I regret that the concept of castes was not discussed, and I regret that the statement has no binding character.
Ik betreur het dat het kastesysteem niet ter sprake is gekomen, en ik betreur het dat deze verklaring geen bindend karakter heeft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For example, why is there no mention at all of the caste system in the documents adopted at Durban?
Waarom is er bijvoorbeeld geen enkele alinea gewijd aan het kastesysteem in de teksten die in Durban werden aangenomen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
They have been the main ones to suffer under the caste of self-appointed warriors of God.
Zij hebben het meest geleden onder het bewind van de kaste van zelfbenoemde strijders van God.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The objectionable caste system.
Het verwerpelijke kastensysteem.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

standing: order, rank, level, dignity, station

dictionary extension
© dictionarist.com