crush in Dutch

Pronunciation
zn. gedrang; uitpersen
ww. samendrukken, platdrukken; samenpersen; likwideren

Example Sentences

The mortar is a heavy bowl made from stone and the pestle is a round ended crushing tool that fit easily into my fist.
De vijzel is een zware stenen kom en de stamper is een slijpwerktuig met ronde kop, die net in mijn vuist paste.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Closer examination revealed that the skull had been crushed by some heavy blow.
Een nauwkeuriger onderzoek wees uit dat de schedel verbrijzeld was door een harde slag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He's got a crush on her.
Hij is verliefd op haar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She had a crush on her teacher.
Ze was op haar leraar verliefd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The prevalent theory that the enemy must be crushed and physically eliminated to achieve peace is not one which we can accept.
Wij kunnen het niet eens zijn met de momenteel geldende theorie dat de tegenstander fysiek verpletterd en uitgeschakeld moet worden om vrede te kunnen bereiken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Indeed, the paramilitary groups are crushing the civilian population in a lethal vice.
De paramilitaire groepen houden de burgerbevolking in een dodelijke wurggreep.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The next step is to crush the opposition of those who still regard opting for the environment as harmful to their own interests.
De volgende stap is het breken van de tegenwerking door diegenen die de keuze voor het milieu nog steeds schadelijk vinden voor hun eigen belangen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The developing countries are clear about the fact that, if they are isolated, their opportunities for prosperity will be crushed.
De ontwikkelingslanden zijn er duidelijk over dat hun de mogelijkheid op welvaart wordt ontnomen als ze geïsoleerd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, once again the state of Israel is trying to crush the Palestinian people and eliminate its leaders.
Mijnheer de Voorzitter, voor de zoveelste keer probeert de staat Israël het Palestijnse volk te onderwerpen en zijn leiders uit te schakelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must not allow the last vestiges of Member State independence to be crushed.
Wij mogen niet accepteren dat de laatste tekenen van zelfstandigheid van de lidstaten verdwijnen.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. infatuation: love, flame, passion
2. gathering: drove, flock
3. press: jam, beat, bruise, mash, mangle, compress, crumple
4. pulverise
5. pulverize: grind, crunch, break, mush, crumble, pulp, disintegrate
6. overcome: humble, conquer, annihilate, overthrow, oppress, extinguish, repress

dictionary extension
© dictionarist.com