decree in Dutch

Pronunciation
zn. decreet, verordening, besluit
ww. verordenen, bevelen

Example Sentences

If only a legislative decree were all it took to change centuries of history.
Als wij zo maar met een wet eeuwenlange ontwikkelingen zouden kunnen veranderen, zou het hek van de dam zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Consumer confidence cannot be decreed, it must be earned.
Je kunt het vertrouwen van de consument niet afdwingen, dat moet gewonnen worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The confidence of our consumers cannot be decreed, it must be won.
Het vertrouwen van onze consumenten kan niet per decreet worden hersteld, maar moet echt gewonnen worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Confidence cannot be bought by decree - it has to be earned.
Vertrouwen laat zich niet afdwingen; het moet verdiend worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Initially the Commission quite rightly claimed the right to decree a complete export ban on dangerous products.
Terecht heeft de Commissie aanvankelijk het recht geclaimd om te besluiten tot een volledig exportverbod voor gevaarlijke producten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this connection see particularly the presidential decree of 12 March, approved by parliament on 7 June.
Zie dit verband in het bijzonder het presidentiële decreet van 12 maart dat 7 juni door het parlement is goedgekeurd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission's report does not contain a single word about the Benes Decrees.
Het verslag van de Commissie rept met geen woord over de decreten van de regering Benes.
pronunciation pronunciation pronunciation err
France has stated that a decree on this matter will be approved before 31 October 2001.
Frankrijk heeft ons meegedeeld dat een besluit over deze zaak vóór 31 oktober 2001 zal worden goedgekeurd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It complied with the Court's judgment by forwarding Presidential Decree No 165 of 23 June 2000 to the Commission.
Griekenland gaf gehoor aan de uitspraak van het Hof door het presidentiële decreet no. 165 van 23 juni 2000 aan de Commissie op te sturen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am thinking of the Benes decrees and of the acquisition of land in Poland, for example.
Ik denk aan de Benes-decreten en de verwerving, bijvoorbeeld in Polen, van gronden.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com