establish in Dutch

Pronunciation
ww. stichten, oprichten; baseren

Example Sentences

Before too long, I would pick up a sword, join the army and eventually establish a military dictatorship.
Een korte tijd later, zou ik een zwaard nemen, me bij het leger aansluiten en na verloop van tijd een militaire dictatuur oprichten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Marisa's task was to help the village's women to establish better health and hygiene for women and houses.
Het was de taak van Marisa om de vrouwen uit het dorp te helpen een betere gezondheid en hygiëne bij de vrouw en thuis op te richten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Father established his business 40 years ago.
Vader stichtte zijn onderneming 40 jaar geleden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The school was established in 1650.
Deze school is opgericht in 1650.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom's involvement in the bank robbery is yet to be established.
Of Tom betrokken was bij de bankoverval moet nog vastgesteld worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Why was it so hard to establish that the neuron is the most basic unit of nervous tissue?
Waarom was het zo moeilijk om vast te stellen dat het neuron de meest basale eenheid is van zenuwweefsel?
pronunciation pronunciation pronunciation err
You'll have to establish residence here before you can vote.
Je moet je hier permanent vestigen voor je mag stemmen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is good that, in establishing the present regulations, we can also be flexible.
Mijnheer de Voorzitter, het is positief dat wij in de onderhavige regelgeving ook flexibel kunnen zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The report put forward today re-establishes its place in the political sphere.
Het verslag dat vandaag ter tafel is gebracht, geeft de politiek opnieuw de plaats die ze behoort in te nemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This will provide the opportunity to establish new principles or to return to the more radical changes which have been discussed.
Dat is een geschikt moment om nieuwe beginselen vast te stellen of om terug te komen op de meer ingrijpende veranderingen die zijn bediscussieerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com