exasperated in Dutch

Pronunciation
bn. boos, geirriteerd

Example Sentences

I strongly believe that efforts to isolate President Arafat will only exasperate tensions within the Palestinian leadership.
Ik ben ervan overtuigd dat de inspanningen om president Arafat te isoleren de spanningen binnen de Palestijnse leiding alleen maar zullen doen toenemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The list is long and the Georgians are utterly exasperated.
De lijst is lang en de Georgiërs zijn tot het uiterste getergd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This was contrary to the EU's negotiating strategy and exasperated a significant number of other European leaders.
Dat was in strijd met de onderhandelingsstrategie van de Europese Unie en irriteerde een groot aantal andere Europese leiders.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(DE) Mr President, Commissioner Dalli, I agree that it is exasperating that we are having to keep switching between two topics.
(DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte commissaris Dalli, ik vind het ook heel vervelend dat we telkens tussen twee onderwerpen heen en weer moeten springen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The exasperated Greeks have taken the baton from the Spaniards.
De verontwaardigde Grieken hebben het stokje overgenomen van de Spanjaarden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To reduce Europe, and thus peace, to a few budget lines, really stems from a mediocrity that never fails to exasperate me.
Europa - en dus ook de vrede - tot enkele begrotingsposten herleiden getuigt van een kortzichtigheid die mij voortdurend ergert.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is quite exasperating and unsatisfactory that we should be giving a verdict on texts we know to have since been modified.
Het is nogal frustrerend en geeft ons ook weinig voldoening, wanneer wij ons moeten uitspreken over teksten, waarvan bekend is dat zij allang gewijzigd zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In 1996 we abolished the preferential system for Burma after a series of exasperating acts of violence by the military regime.
Wij hebben in 1996 het preferentieel stelsel voor Birma opgeheven na een reeks van ergerlijke gewelddadigheden door de militaire regering.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I come now to a point which particularly exasperates me.
Dan kom ik nu bij een punt dat mij in hoge mate irriteert.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com