fleet in Dutch

Pronunciation
zn. vloot
ww. Rap, gezwind, snelvoetig
bn. snel, vlug, rap

Example Sentences

The Romans built a fleet of three hundred ships.
De Romeinen bouwden een vloot van driehonderd schepen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The amendment requests independent verification of fleet capacity data.
Dat amendement vraagt om een onafhankelijke verificatie van de vlootcapaciteitsgegevens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fleet must therefore use increasingly selective fishing gear.
De communautaire vloot moet in toenemende mate worden uitgerust met middelen voor selectieve visserij.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission also failed to take into account how fleet sizes are reduced.
De Commissie heeft ook geen rekening gehouden met de wijze waarop de vissersvloten worden ingekrompen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that the Commission will review its position and not impose swingeing cuts on our fleets.
Ik hoop dat de Commissie haar standpunt zal herzien en geen enorme inkrimpingen van onze vissersvloten zal voorstellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This has led to a situation where we have had to establish a special fleet to break the ice.
Dat heeft ervoor gezorgd dat wij een speciale vloot hebben moeten opbouwen om het ijs te breken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They therefore create commercial balance, employment and preserve the competitiveness of Europe' s own significant fishing fleet.
Het gaat dus om onze handelsbalans, onze werkgelegenheid en de bescherming van het concurrentievermogen van een belangrijk deel van de eigen Europese vissersvloot.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Both countries gain valuable resources for their development in exchange for the fishing allowances which they grant to our fleet.
In ruil voor de aan onze vloot verleende vangstmogelijkheden krijgen deze landen de beschikking over waardevolle hulpbronnen voor hun eigen ontwikkeling.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What we really need is a fleet of the right size that is competitive at European and world levels.
Wij hebben absoluut een concurrerende vloot van de juiste omvang nodig, zowel op Europees als op mondiaal niveau.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fourteen months later it is the Community fleet that is getting wet, but the water is up to its neck.
Veertien maanden na dato staat echter de communautaire vissers het water tot aan de lippen.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. group of vessels or aircraft
2. armed military craft: naval force, armada, flotilla, squadron

dictionary extension
© dictionarist.com