hypothesis in Dutch

Pronunciation
zn. hypothese, vooropstelling

Example Sentences

It is a fine hypothesis; it explains many things.
Het is een fraaie veronderstelling; dat verklaart veel dingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sire, I had no need of that hypothesis.
Majesteit, ik had deze hypothese niet nodig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is just a hypothesis.
Dit is maar een hypothese.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Your hypothesis is correct.
Uw veronderstelling is juist.
pronunciation pronunciation pronunciation err
People who idolise the market should note from this that neither fish nor people gain anything from their hypotheses.
De fervente aanhangers van een ongebreidelde vrije markt kunnen aldus constateren, dat noch de vissen noch de mensen hier iets bij te winnen hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe that this hypothesis does not put the Council or the Commission at any risk, since its success is guaranteed.
Ik denk dat deze hypothese geen risico's voor de Raad en de Commissie met zich meebrengt. Succes is immers gewaarborgd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission is working on a hypothesis that road transport will continue to increase.
De Commissie baseert zich op de vooronderstelling dat het wegvervoer continu zal toenemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Naturally, the Security Council, in order to be effective, must not automatically exclude any hypotheses.
Om effectief op te kunnen treden, mag de Veiligheidsraad natuurlijk geen enkele hypothese bij voorbaat uitsluiten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Only the latter hypothesis is coherent with the hierarchy of the institutions.
Gezien de hiërarchische verhoudingen tussen de instellingen is alleen de tweede hypothese juist.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Naturally, we now needed a working hypothesis for the accessions.
Wij hebben nu natuurlijk een werkhypothese voor de toetredingen nodig.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com