inadequacy in Dutch

Pronunciation
zn. ontoereikendheid, tekortkoming, gebrek

Example Sentences

We must not waiver in that commitment. But we must also hold up the mirror to ourselves and recognise our own inadequacies.
Wij mogen daarbij geen water in de wijn doen, maar wij moeten onszelf ook een spiegel voorhouden en onze eigen tekortkomingen erkennen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In particular it looks at immigration and at the inadequacy of current data.
Het verslag richt zich met name op immigratie en de ontoereikendheid van de huidige gegevens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ambiguities and inadequacies are, however, just as evident in the proposal before us.
De dubbelzinnigheid en de tekortkomingen komen echter ook duidelijk naar voren in de onderhavige ontwerptekst.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have to tell Parliament that this once again demonstrates the inadequacy of our system.
Ik wil het Parlement er echter ook op wijzen dat dit nogmaals laat zien hoe gebrekkig ons systeem is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
During the Balkan crisis the inadequacies of the European Union were made blatantly clear.
Naar aanleiding van de crisis in de Balkan zijn de onvolkomenheden van de Europese Unie duidelijk aan het licht gekomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fine report compiled by Mrs Sornosa Martínez mercilessly exposes the inadequacies.
Het goede verslag van mevrouw Sornosa Martínez brengt de misstanden nietsontziend aan het licht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This report rightly condemns the fragmentation and inadequacy of Community legislation on GMOs.
In dit verslag wordt terecht aangegeven dat de communautaire wetgeving op het gebied van GGO's gefragmenteerd en ontoereikend is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Subject: Inadequacy of the 'strawberry regulation' in the event of serious obstruction of the free movement of goods
Betreft: Ontoereikendheid van de "aardbei-verordening" in geval van ernstige belemmering van het vrij verkeer van goederen
pronunciation pronunciation pronunciation err
I feel there are inadequacies in the scoreboard itself.
Mijns inziens bevat het scorebord zelf tekortkomingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Does the rapporteur have evidence of the FDA's inadequacy and the inadequacy of its own assessment?
Beschikt de rapporteur soms over bewijzen aangaande de tekortkomingen van de FDA of aangaande de tekortkomingen van de eigen beoordeling?
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com