inclined in Dutch

Pronunciation
bn. geneigd; beinvloed; afgedaald

Example Sentences

He is inclined to get mad.
Hij heeft de neiging kwaad te worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".
Kan men een datum aanduiden, waarop een taal begon te leven? Men is geneigd te antwoorden: "Wat een vraag!" . En toch bestaat er zulk een datum: 26 juli, Esperantodag. Op die dag in 1887 verscheen in Warschau een brochure van Ludwik Lejzer Zamenhof over de "Internationale Taal".
pronunciation pronunciation pronunciation err
When I say hello to him, he never replies; he only inclines his head.
Wanneer ik hem begroet, zegt hij nooit iets terug; hij knikt alleen met zijn hoofd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Economic operators will be more inclined to establish closer relations with their ACP partners.
Bedrijven zullen dan sneller geneigd zijn hun banden met hun ACS-partners te versterken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are inclined to believe that a solid basis exists for this economic growth in the Union, now and in the coming years.
Wij zijn van mening dat er een solide basis is om deze economische groei in de Europese Unie, nu en in de komende jaren, te garanderen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our position is more inclined towards giving greater competences to the Commission in this area.
Wij zijn namelijk meer geneigd de bevoegdheden van de Commissie op dit punt uit te breiden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are therefore not inclined to retain the first part of Amendment No 23.
Daarom geloven wij dat het eerste deel van amendement 23 beter geschrapt kan worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are inclined to grant the Commission discharge for the 1999 budget.
Wij zijn geneigd de Commissie kwijting te verlenen voor de begroting 1999.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Another positive step forward is that our Asian partners seem more inclined to increase the involvement of civil society.
Een andere positieve stap voorwaarts is dat onze Aziatische partners meer geneigd lijken de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld te verhogen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It must be understood that we incline more to the approach advocated by Mr Pirker.
U zult dan ook begrijpen dat wij ons beter terug kunnen vinden in de aanpak van collega Pirker.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. sloping: tilted, slanted, angled, oblique, tipped
2. having a preference: tending, slanted, prone, likely© dictionarist.com