induced in Dutch

Pronunciation
bn. elektrische stroom; veroorzaakt; bespoedigt (geboorte)

Example Sentences

Mr President, the agenda for the Lisbon Council, which is to be held on 23 and 24 Match, is liable to induce dizziness.
Mijnheer de Voorzitter, de agenda van de Raad van Lissabon, die op 23 en 24 maart gehouden wordt, is om van te duizelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, Commissioner, it is a known fact that chocolate made from pure cocoa butter induces a state of euphoria.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, zoals we weten, maakt chocolade van pure cacaoboter mensen euforisch.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- (FR) The European Central Bank' s proposal induces us to reflect and to act prudently on two counts:
Het voorstel van de ECB roept vele vragen op en dwingt ons tot voorzichtigheid, en wel om twee redenen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Young people must be induced to start farming.
Jongeren moeten worden gestimuleerd boer te worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, last night I had a dream, probably induced by the fact that it was Valentine's Day yesterday.
Mijnheer de Voorzitter, vannacht had ik een droom die een beetje beïnvloed was door Valentijnsdag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It really is not up to us to repeat industry's panic-inducing arguments about jobs.
Het is niet onze taak om de paniekargumenten van het bedrijfsleven over de werkgelegenheid na te praten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We hold cards that can induce the North Korean regime to treat its citizens decently and we are morally obliged to use them.
We hebben de kaarten in handen om het Noord-Koreaanse regime te dwingen zijn burgers behoorlijk te behandelen en we zijn moreel verplicht daarvan gebruik te maken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Noise-induced deafness is one of the most common occupational illnesses.
Hardhorigheid tengevolge van blootstelling aan lawaai is een van de meest voorkomende beroepsziekten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My own father finds it difficult to converse with my infant son because of industrially-induced hearing loss.
Mijn eigen vader vindt het moeilijk om met mijn zoontje te praten vanwege door de industrie veroorzaakt gehoorverlies.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must not induce, however unintentionally, any more closures in that vital area.
We moeten er niet, hoe onbedoeld ook, op aansturen dat er nog meer sluitingen in die belangrijke branche plaatsvinden.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

brought about or caused; not spontaneous: iatrogenic, evoked, elicited

dictionary extension
© dictionarist.com