legislate in Dutch

Pronunciation
ww. wetten maken

Example Sentences

You cannot legislate for consumer confidence.
Je kunt het vertrouwen van de consument niet bij wet opleggen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Secondly, we need to ensure that we legislate only when necessary - subsidiarity.
Ten tweede is het zaak dat we alleen wetgeving opstellen waar dat nodig is. Ik heb het over de subsidiariteit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, legislating in criminal matters is often countered, wrongly, with arguments of individual freedom and security.
Mijnheer de Voorzitter, bij het opstellen van strafrechtsregels worden individuele vrijheid en veiligheid vaak onterecht tegenover elkaar gesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Subsidiarity must be seen to apply: it must be clear that we are not legislating where it is not necessary to do so.
Het subsidiariteitsbeginsel moet zichtbaar worden toegepast. Het moet duidelijk zijn dat we geen onnodige nieuwe wetten voorbereiden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We consider that legislation should be reserved for cases where it is absolutely necessary to legislate.
Naar onze mening dient nieuwe wetgeving beperkt te blijven tot gevallen waarin deze absoluut noodzakelijk is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our task is to legislate more quickly and to make for new patterns of legislation where possible.
Het is onze taak om sneller wetten uit te vaardigen, en waar mogelijk te zoeken naar nieuwe wetgevingsmodellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. (PT) We cannot fight racism and xenophobia only by legislating against them.
De strijd tegen racisme en xenofobie kan niet alleen via speciaal voor dat doel in het leven geroepen wetgeving gevoerd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Technology is proceeding faster than individual governments can legislate.
De technologie ontwikkelt zich zo snel dat regeringen deze met hun wetgeving niet kunnen bijhouden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission should then legislate against distortion of competition between different airports in different Member States.
Dan moet de Commissie ervoor zorgen dat er in haar regeling geen concurrentievervalsing kan zijn tussen verschillende luchthavens in de verschillende lidstaten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are not legislating just for Great Britain.
Wij maken geen wet voor Groot-Brittannië alleen.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

enact: approve, establish, pass, okay, sanction
dictionary extension
© dictionarist.com