overhead in Dutch

Pronunciation
bn. boven het hoofd, bovengronds, lucht-, gevuld : met lucht gevuld
adv. boven, boven het hoofd

Example Sentences

This is probably the only way to achieve less fraud, less overheads, more transparency and more democracy.
Dat is waarschijnlijk de enige weg om te komen tot minder fraude, minder overheadkosten, meer transparantie en meer democratie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The overheads - and this can be verified objectively - must be covered before the resources are shared out proportionately.
De vaste kosten - en dat kan men objectief nagaan - moeten gedekt zijn vooraleer men de middelen proportioneel verdeelt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In fact, Honda can produce overhead valve four-stroke engines that easily meet these requirements.
Honda kan in feite nu al viertaktmotoren met kopkleppen produceren die heel eenvoudig aan deze eisen kunnen voldoen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, ladies and gentlemen, Commissioner, may there one day be a satellite passing overhead that bears your name.
Voorzitter, geachte collega's, mevrouw de Commissaris, ik wens u toe dat er op een dag boven ons een satelliet passeert met uw naam.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that Satellite Suzy, too, passes overhead one day.
Ik hoop dat ook Satelliet Suzy hier ooit boven ons passeert.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When we landed in Al Fasha, an attack helicopter was hovering overhead.
Toen wij in Al Fasha landden, hing er een gevechtshelikopter boven ons in de lucht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
E.ON had carried out a planned deactivation of an overhead line and this operation had also been done with a previous line.
E.ON had een geplande buitenwerkingstelling van een bovengrondse leiding uitgevoerd en dat was eerder ook al met een andere leiding gedaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In addition, documentation substantiating overheads and personnel costs was often missing.
Ook ontbrak vaak de documentatie ter verantwoording van de administratie- en personeelskosten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Overhead power lines are often the most cost-efficient solution for long-distance transmission of over 50 km.
Bovengrondse elektriciteitsleidingen zijn vaak de meest kostenefficiënte oplossing voor transmissie over afstanden van langer dan vijftig kilometer.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. expenses: rent, insurance, depreciation
2. above: aloft, hanging, over, upward, ceiling, upper, top

dictionary extension
© dictionarist.com