preceding in Dutch

Pronunciation
bn. voorrafgaand

Example Sentences

This results both from the recent conflict and from the years of neglect and lack of maintenance that preceded it.
Deze situatie is het gevolg van het recente conflict in de regio, maar ook van de jarenlange verwaarlozing die eraan voorafging.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, my apologies, I was looking at Amendment No 36, which logically precedes Amendment No 37.
Mevrouw de Voorzitter, mijn verontschuldigingen: ik had eerst amendement 36 genomen, dat logischerwijs vóór amendement 37 komt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Paragraph 14 supports the Stability Pact' s demand that price stability should always precede employment-related considerations.
Paragraaf 14 ondersteunt de eis van het stabiliteitspact dat prijsstabiliteit altijd de overhand moet hebben boven werkgelegenheid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The creation of EMU was not preceded by an agreement on the economic policy which the Member States had to follow.
De totstandkoming van de EMU werd niet voorafgegaan door een akkoord over het economisch beleid dat de lidstaten moeten volgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, if the preceding speakers are to be believed, we now have paradise in view.
Mijnheer de Voorzitter, als we de voorgaande sprekers moeten geloven, zijn we welhaast in het paradijs beland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In fact, projects which preceded this plan have already proved that this type of plan meets a real need.
De voorgangers van dit plan hebben trouwens bewezen dat dit soort plannen beantwoordt aan een reëel bestaande noodzaak.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I agree with most of what has been brought up in the discussion, especially by the speakers immediately preceding me.
Ik sluit me aan bij de meeste punten die in de discussie naar voren kwamen, en dan met name bij de paar laatste sprekers.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are now turning our attention to the Erika and to what preceded and followed that disaster.
In dit geval hebben we het over de Erika en datgene wat erna is gebeurd en eraan voorafgegaan is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I do not want to go into the details of the debate that preceded, accompanied and followed the referendum.
Ik wil niet in de details van het debat treden dat voor, tijdens en na het referendum is gevoerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Management is, therefore, preceded by an assessment.
De beheersing wordt dus voorafgegaan door een evaluatie.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com