principal in Dutch

Pronunciation
bn. voornaamst, hoofd-
zn. hoofd, directeur, hoofdpersoon, patroon, principaal

Example Sentences

He dislikes the principal.
Hij mag de rector niet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The teacher is with the school principal.
De professor is bij de directeur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The omission of this principal objective is highly revealing.
Dat de hoofddoelstelling ontbreekt, spreekt boekdelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These are two of the principal challenges for the Lisbon Summit.
Dat zullen de twee grote doelstellingen zijn in Lissabon.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I want to focus on a couple of the principal points that she makes.
Ik wil een paar van de hoofdpunten die ze heeft aangesneden, eruit lichten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This report outlines a course of action by which these exceptions can be accepted without jeopardising the principal objective.
In het verslag wordt een procedure voorgesteld waarmee deze uitzonderingen acceptabel zijn zonder het hoofddoel in gevaar te brengen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I had three principal aims in mind with those amendments.
Het ging mij met die amendement voornamelijk om drie dingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I will, therefore, briefly outline the principal purposes of the comprehensive changes.
Ik zal daarom alleen de belangrijkste doelstellingen van het omvangrijke pakket aan veranderingen kort uiteenzetten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The 'shortest route principal' should be secondary to the 'safest route principle' .
Het beginsel van de kortst mogelijke vervoersafstand zou ondergeschikt moeten zijn aan het beginsel van de veiligste route.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parliament' s principal task is to determine what the core political questions are, and not beat around the bush.
De belangrijkste taak van het Parlement is zich bezig te houden met de politieke hoofdzaken, en niet met zaken van ondergeschikt belang.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com