profitable in Dutch

Pronunciation
bn. winstgevend, voordelig, profijtelijk, heilzaam, nuttig

Example Sentences

They are fighting to remain profitable and are even unable to make the necessary investments to reduce noise pollution.
Die hebben het erg moeilijk om rendabel te blijven en zijn zelf niet in staat de noodzakelijke investeringen te doen om geluidshinder te beperken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We can only accept investment in products which are profitable under market conditions.
Wij kunnen alleen maar akkoord gaan met investeringen in producten die rendabel zijn op de markt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Interoperability is all the more necessary as rail transport is profitable over long distances.
Interoperabiliteit is bovendien van het grootste belang omdat het vervoer per spoor juist over lange afstanden rendabel is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Organised crime has discovered that this business is not only more profitable, there is less risk involved too.
De georganiseerde misdaad heeft ontdekt dat deze handel niet alleen winstgevender, maar ook minder riskant is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Yet that same spectrum would, of course, be very profitable if were used for telephone communications.
Toch zou datzelfde spectrum erg winstgevend kunnen zijn als het voor telefonische communicatie gebruikt zou worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In fact, it is perfectly normal to maintain services to unprofitable stations by funding them from much more profitable stations.
Het is namelijk heel normaal dat de winsten van goed lopende stations aangewend worden om minder rendabele stations open te houden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The framework decision would prevent this sort of crime from being profitable.
Het kaderbesluit zorgt ervoor dat een dergelijke criminaliteit niet meer rendabel is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The interests of private companies which want to make their latest technology profitable should not be the deciding factor here.
Belangen van afzonderlijke bedrijven die hun nieuwste techniek winstgevend willen maken, mogen hier niet de doorslag geven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is speculation that Danone, a profitable company, is to shed 3 000 jobs in Europe.
Het gerucht gaat dat Danone, een winstgevend bedrijf, 3000 banen in Europa moet afstoten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The export subsidies make the very worst transportation profitable.
Door de uitvoerrestituties worden de allerslechtste transporten zelfs rendabel.
pronunciation pronunciation pronunciation err© dictionarist.com