subdue in Dutch

Pronunciation
ww. onderwerpen, beheersen; temperen, matigen

Example Sentences

Inflation has remained subdued, despite a sequence of adverse disturbances.
De inflatie is gematigd gebleven, ondanks een opeenvolging van negatieve verstoringen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Instead, we human beings have been set the – even biblical – task of subduing the earth.
Als mensen hebben wij veeleer de – zelfs bijbelse – taak om de aarde te onderwerpen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Under his leadership in 1920 the Polish army halted the march of the Bolsheviks, who were intent on subduing the whole of Europe.
Onder zijn leiderschap stuitte het Poolse leger in 1920 de opmars van de Bolsjewieken, die van plan waren heel Europa onder de voet te lopen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Meanwhile, Asia is subduing us economically, just as Europe subdued Asia militarily and politically in the past.
Ondertussen overheerst Azië ons op economisch vlak, zoals Europa in het verleden Azië overheerste op militair en politiek vlak.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The clamp-down by the government has not subdued the voices of democratic dissent.
De repressie van de regering heeft de stem van de democratische onvrede nog niet het zwijgen opgelegd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this environment of subdued inflationary pressures, we continued with our policy of lowering our key rates further.
In deze situatie van gematigde inflatiedruk hebben we ons beleid van verlaging van onze belangrijkste tarieven voortgezet.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com